Услови на користење

Услови на користење

Внимание: При Вашата најава на овој веб сајт потврдувате дека сте ги прочитале,разбрале и прифатиле сите услови на користење(во понатамошниот текст услови) и се согласувате дека сте обврзани да ги почитувате со сите други применливи закони и прописи. Доколку не ги прифаќате овие услови, немојте да го користите овој интернет сајт.

Камелија Турс Д.О.О. може да ги промени овие услови  целосно или делумно, па затоа во Ваш интерес е повремено да посетувате оваа страница од како би се информирале дали има одредени промени во условите, бидејќи сте законски врзани со нив.

Употреба на интернет сајтот

Целата содржина интернет сајтот (во понатамошниот текст сајт) е заштитена со авторски права и секоја неовластена употреба може да представува кршење  на Законот за авторски права и сродни права, Закон за трговски марки или други закони од областа на интелектуалната сопственост. Освен ако е поинаку наведено на друго место на овој сајт, целиот состав може да прегледате, копирате, печатите или да го превземете за лична, некомерцијална употреба или информативни цели, под услов да го контактирате веб-администраторт.

Не смеете да менувате содржини од овој сајт ни на било кој начин, нити да се репродуцира или јавно да се прикажува, да се изведува, диструбуира или на друг начин да се користи во јавни или комерцијални цели. Вашата дозвола за употреба на овој сајт ќе биде повлечена и ќе бидете обврзани да ја уништите целата содржина која сте ја превземале. Ништо содржано овде, не ви дава право да користите било кој дел од интелектуалната сопственост која ја пронајдовте на сајтот.

 

Информации

Целиот материјал или информации од било кој вид кои ги доставувате на овој сајт или во агенцијата нема да се сметаат за доверливи или сопствени. Камелија Турс Д.О.О. ќе биде единствен сопственик на сите информации кој се превземени од сајтот или во врска со нив. Камелија Турс Д.О.О. нема обврска во однос на такви информации и слободна е да ги користи без ограничување за било која намена како што е употреба ,репродукција, модификација,извршување, (ре)дистрибуција, јавно прикажување) и без наведување на изворот. Забрането е да се поставува или пренесува на сајт или за него било какви противзаконски, заканувачки, клевети, понижувачки,непристојни, порнографски или други материјали  кој го кршат било кој закон.

 

Приватност

Камелија Турс Д.О.О има право за собирање на одредени лични податоци при истражување на интернет страница на овој сајт како би ги исполнила Вашите барања и потреби. Секое собирање на такви информации ќе биде спроведено во склад со политиката  на приватност, како и важечките прописи за заштита на податоци за личноста.

 

Линкови кон други сајтови

Линковите што ги содржи овој сајт а кои водат до независни сајтови се прикажани исклучиво во Ваш интерес и за Ваши потреби. Камелија Турс Д.О.О. нема обврска да ја прегледува содржината на овие сајтови, ниту да ги конторлира и не е одговорна за било кој од овие сајтови или нивните содржини, бидејќи Камелија Турс Д.О.О. не е нивен преставник, не дава никаква гаранција и не ја прифаќа обврската во врска со овие сајтови или било кој други информации, софтвери или било кој други производи кој што таму може да се најдат, или резултатите кој се последица од нивно користење. Доколку одлучите да пристапите до некој од  овие сајтови до кој што води линк од нашата страна, истото го правите на Ваша одговорност.

 

Ограничување на гаранција

Информации, производи, материјали или услуги (содржина) прикажани на овој сајт како такви без гаранција за било која врста. Камелија Турс Д.О.О.. се ограничува до максимален степен одреден со закон, од било какви директни, индиректни или било кој друг гаранција или застапништво, вклучувајќи гаранција на трговачка исплатливост, погодност за одредени цели или интелектуална почит или сопствени права. Содржината е исклучиво од информации од општа природа кој не се наменети за решавање на специфични ситуации или за некое конкретно лице или ентитет, и кое не представува професионален совет.Со максималниот степен кој го дозволува законот, Камелија Турс Д.О.О. не дава гаранција за точност, применливост, доверливост и комплетна содржина на овој сајт, како ни гаранција на работа, правовременост, безбедност или одсуство на грешки. Камелија Турс Д.О.О. може да ја измени содржината на овој сајт или производот и цената наведени на сајтот во било кое време без претходна најава, содржината може да биде и постара, а Камелија Турс Д.О.О.. не е обавезна да ја ажурира. Содржината објавена на овој сајт може да се однесува на производи , програми или услуги кои не се достапни во нашата земја, па затоа консултирајте се со Камелија Турс Д.О.О. во врска со производот, програмата или услугите за кои сте заинтересирани.

 

Ограничување на одговорност

Со максималниот степен на дозволен со закон, Камелија Турс Д.О.О. нејзините доставувачи или трето споменато лице на овој сајт во било кој момент нема да биде одговорна за било каква штета (вклучувајќи, но не и директна, индиректна, случајна, посебна штета, или таква која настанува во текот на губење на профитот, губење на податоци или прекинување на работниот процес) која настанува како последица на употреба, одложување или неможност за употреба, или како резултат на употреба на овој сајт, сајтови до кој водат линковите од овој сајт или содржината објавена тука или на други споменати сајтови, беза разлика клиентот  е информиран за можност на таква штета. Доколку Вашата употреба на материјалот, информација или услуга од овој сајт резултира  потреба  за сервисирање или поправка на опремата или податоците, Вие сте одговорни за настанатите трошоци.

 

Pin It on Pinterest